Dodatki za oljne barve

Zadnje ogledano

White spirit 1000mlPovečaj

White spirit 1000ml

293730

1

16,70 €

- Čistilno sredstvo za orodje
- Odstranjuje madeže barve in umazanije
- Razredčilo za lake, olja in umetne smole
Lösol® Nadomestilo ze terpentin - za razredčevanje lakov umetne smole in olja, primerno tudi za čiščenje lesenih in linolejskih podov.
Izdelek: Loesol - Terpentinersatz. Količina: 1000 ml. Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, iso-alkani, ciklični, aromati (2-25%) (EC št.: 919-446-0). Nevarno. Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.